Wynagrodzenie za świadczone usługi ustalane jest indywidualnie z każdym klientem, a jego wysokość zależy od formy świadczonej pomocy prawnej, rodzaju i stopnia zawiłości sprawy oraz wymaganego nakładu pracy adwokata.

Przy ustalaniu wynagrodzenia uwzględnia się stawki minimalne określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 późn. zm.).

W zależności od potrzeb klienta i rodzaju sprawy Kancelaria oferuje dwa sposoby ustalania wynagrodzenia:

* ryczałtowy – polegający na określeniu z góry konkretnej kwoty wynagrodzenia. Taki system ustalania wynagrodzenia stosowany jest w sprawach, w których w przybliżeniu można ustalić zakres prac i ich wymiar czasowy, dotyczy to w szczególności udzielenia porady prawnej, sporządzenia opinii prawnej, pisma procesowego, wniosku, umowy itp.

* godzinowy – polegający na określeniu wysokości wynagrodzenia w zależności od ilości czasu poświęconego na wykonanie danego zlecenia. System ten znajduje zastosowanie głównie przy stałej obsłudze prawnej osób prawnych oraz gdy znacznie utrudnione jest ustalenie zakresu prac.

Wynagrodzenie płatne jest z góry, a do jego kwoty doliczany jest obowiązkowy podatek VAT. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwie jest rozłożenie płatności na raty.

Wynagrodzenie za pierwszą poradę prawną zaliczone zostanie na poczet honorarium w przypadku zlecenia prowadzenia sprawy Kancelarii.


Osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia adwokata bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i dla rodziny, mają możliwość ubiegania się o adwokata z urzędu. W tym celu należy złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, we wniosku wskazać konkretnego adwokata i umieścić prośbę o wyznaczenie tego adwokata do prowadzenia sprawy. Wówczas właściwa Okręgowa Rada Adwokacka w miarę możliwości i w porozumieniu ze wskazanym we wniosku adwokatem, wyznaczy go do prowadzenia sprawy.