Kancelaria Adwokacka Adwokat Anny Czarzastej- Szerer świadczy usługi prawne na rzecz klientów indywidualnych z zakresu:

Prawo cywilne

 • reprezentacja stron przed sądami i innymi instytucjami,
 • reprezentacja stron w postępowaniu egzekucyjnym,
 • prowadzenie spraw o zapłatę, w tym o odszkodowania np. z tytułu wypadków komunikacyjnych (kolizje pojazdów, potrącenia pieszych i rowerzystów, ubezpieczenie OC , AC, NW), ze zniszczonego mienia (spalenie budynku, zawalenie, zalanie), ze zdarzeń powstałych z winy osób trzecich (poślizgnięcie się na oblodzonym chodniku, wyrządzenie szkody umyślnie), z błędu w sztuce lekarskiej (błędna diagnoza, źle przeprowadzony zabieg), z wypadku przy pracy, ze stosunku pracy (bezpodstawne wypowiedzenie umowy, mobbing), z umowy (niewykonanie lub nienależyte wykonanie), za bezumowne korzystanie (słupy).
 • pomoc prawna w zakresie prawa rzeczowego (np. własność, zasiedzenie, służebności) i prawa zobowiązań (czyny niedozwolone, bezpodstawne wzbogacenie, umowy zobowiązaniowe),
 • pomoc prawna w sprawach spadkowych (stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, dział spadku),
 • sporządzanie i opiniowanie umów, również pod względem niedozwolonych klazul umownych,
 • mediacje w sporach.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • reprezentacja przed sądami,
 • sprawy o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa,
 • sprawy o zniesienie wspólności majątkowej małżonków i podział majątku wspólnego małżonków,
 • sprawy związane z wykonywaniem władzy rodzicielskiej, z ustaleniem kontaktów z dzieckiem, o alimenty,
 • sprawy o zaprzeczenie ojcostwa i unieważnienie uznania dziecka.

Prawo karne

 • obrona podejrzanych w postępowaniu przygotowawczym,
 • obrona oskarżonych w przed sądem,
 • reprezentacja interesów pokrzywdzonych w sprawach karnych,
 • zastępstwo w sprawach z oskarżenia prywatnego,
 • reprezentacja w postępowaniu karny wykonawczym (np. odroczenie wykonania kary, przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności, zastępcza kara pozbawienia wolności, warunkowe przedterminowe zwolnienie, skrócenie okresu, na jaki orzeczono środek karny, itd.),
 • pomoc prawna w zakresie środków zapobiegawczych (np. tymczasowe aresztowanie, poręczenie majątkowe),
 • obrona w sprawach o wykroczenia,
 • przygotowywanie prywatnych aktów oskarżenia, zażaleń, apelacji oraz kasacji karnych,
 • doradztwo prawne w zakresie uniknięcia ryzyka popełnienia przestępstwa.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • reprzentacja przed sądami i innymi instytucjami,
 • w sprawach ze stosunku pracy (przygotowanie umów o pracę, przygotowanie opinii prawnych, reprezentowanie pracowników i pracodawców w procesach sądowych, przygotowywanie regulaminów dotyczących stosunków pracy),
 • doradztwo prawne w zakresie prawa pracy,
 • odszkodowanie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.