“Ślubuję uroczyście w swej pracy adwokata przyczyniać się ze wszystkich sił do ochrony praw i wolności obywatelskich oraz umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązki swe wypełniać gorliwie, sumiennie i zgodnie z przepisami prawa, zachować tajemnicę zawodową, a w postępowaniu swoim kierować się zasadami godności, uczciwości, słuszności i sprawiedliwości społecznej.”

fotografia

Adwokat Anna Czarzasta-Szerer ukończyła z wynikiem bardzo dobrym studia prawnicze na wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (praca magisterska z zakresu prawa do obrony pod kierunkiem prof. nadzw. Małgorzaty Masternak-Kubiak). Za wysokie wyniki w nauce wyróżniana była poprzez stypendia naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego. W trakcie studiów odbywała praktykę w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu.

Po ukończeniu studiów prawniczych odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Wałbrzychu, a następnie po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego wpisana została na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Wałbrzychu.

W czasie trwającej trzy lata aplikacji adwokackiej zatrudniona była na stanowisku asystenta prawnego w jednej z renomowanych kancelarii w Wałbrzychu. W 2012 r. zajęła pierwsze miejsce w konkursie krasomówczym, organizowanym przez Okręgową Radę Adwokacką w Wałbrzychu.

Obecnie jest członkiem Izby Adwokackiej w Wałbrzychu i prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką z siedzibą w Wałbrzychu.